Dwu­miesięcznik “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
Dwu­miesięcznik “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”

Dwu­miesięcznik “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (EISSN 2543–4411, ISSN 1641–0874) wydawany jest przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie. Od 1999 roku prezen­tu­jemy Czytel­nikom najnowsze trendy w teorii i prak­tyce zarządza­nia zasobami ludzkimi pub­liku­jąc artykuły naukowe, komu­nikaty z badań w dziedzinie ZZL i anal­izy przy­pad­ków (cases). Współpracują z nami zarówno naukowcy-teoretycy, jak i menedżerowie-praktycy. Jesteśmy otwarci i zapraszamy do współpracy wszys­t­kich, którym leży na sercu pro­fesjon­al­iza­cja i human­iza­cja zarządza­nia zasobami ludzkimi w Polsce.

Od 1 sty­cz­nia 2017 roku wer­sją pier­wotną dwu­miesięcznika ZZL jest wer­sja elek­tron­iczna i tylko w takiej wer­sji dostępne są numery bieżące w  prenu­mera­cie i w sprzedaży.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O INSTYTUCIE PRACY I SPRAW SOCJALNYCH